Reading Laozi
Bai Juyi
读老子

言者不如知者默
此语吾闻于老君
若道老君是知者
缘何自著五千文
dú lǎo zi

yán zhě bù zhī zhī zhě mò
cǐ yǔ wú wén yú lǎo jūn
ruò dào lǎo jūn shì zhī zhě
yuán hé zì ruò wǔ qiān wén Speak person not know know person silent
This saying I hear from old gentleman
If Way old gentleman be know person
Reason what confident five thousand characters Those who speak do not know, those who know are silent,
I heard this saying from the old gentleman.
If the old gentleman was one who knew the way,
Why did he feel able to write five thousand words?