On the Lake (2)
Bai Juyi
池上

小娃撑小艇
偷采白莲回
不解藏踪迹
浮萍一道开 chí shàng

xiǎo wá chēng xiǎo tǐng
tōu cǎi bái lián huí
bù jiě cáng zōng jì
fú píng yí dào kāi Little child paddle small boat
Drift pick white lotus back
Not know hide trace
Duckweed one path open A little child paddles a little boat,
Drifting about, and picking white lotuses.
He does not know how to hide his tracks,
And duckweed's opened up along his path.