The Bloom is not a Bloom
Bai Juyi
花非花
雾非雾
夜半来
天明去
来如春梦几多时
去似朝云无觅处 huā fēi huā
wù fēi wù
yè bàn lái
tiān míng qù
lái rú chūn mèng jǐ duō shí
qù sì zhāo yún wú mì chù Bloom not bloom
mist not mist
Night half come
heaven bright go
Come like spring dream how long time?
Go like morning cloud not find place The bloom is not a bloom,
The mist not mist.
At midnight she comes,
And goes again at dawn.
She comes like a spring dream - how long will she stay?
She goes like morning cloud, without a trace.