Sighs of Autumn Rain (3)
Du Fu
秋雨叹三首 (三)

长安布衣谁比数
反锁衡门守环堵
老夫不出长蓬蒿
稚子无忧走风雨
雨声飕飕催早寒
胡雁翅湿高飞难
秋来未曾见白日
泥污后土何时干 qiū yǔ tàn sān shǒu (sān)

cháng ān bù yī shuí bǐ shù
fǎn suǒ héng mén shǒu huán dǔ
lǎo fū bù chū zhǎng péng hāo
zhì zǐ wú yōu zǒu fēng yǔ
yǔ shēng sōu sōu cuī zǎo hán
hú yàn chì shī gāo fēi nán
qiū lái wèi céng jiàn bái rì
ní wū hòu tǔ hé shí gān Chang'an commoner who notice
Be locked in weigh gate watch surround wall
Old people not go grow weeds
Child without worry walk wind rain
Rain sound sough and sigh hasten early cold
West goose wing wet high fly hard
Autumn come have not see white sun
Mud dirt after earth what time dry In Chang'an, who notices the cloth-gowned scholar?
Locked behind his gate and guarding his walls.
The old man doesn't go out, the weeds grow tall,
Children blithely rush through wind and rain.
The rustling rain hastens the early cold,
And geese with wet wings find high flying hard.
This autumn we've had no glimpse of the white sun,
When will the mud and dirt become dry earth?