Facing Snow
Du Fu
对雪

战哭多新鬼
愁吟独老翁
乱云低薄暮
急雪舞回风
瓢弃尊无绿
炉存火似红
数州消息断
愁坐正书空 duì xuě

zhàn kū duō xīn guǐ
chóu yín dú lǎo wēng
luàn yún dī bó mù
jí xuě wǔ huí fēng
piáo qì zūn wú lǜ
lú cún huǒ sì hóng
shù zhōu xiāo xī duàn
chóu zuò zhèng shū kōng Battle cry many new ghosts
Worry and grieve alone old man
Disorder cloud low dusk
Rapid snow dance return wind
Gourd ladle discard cup without green
Stove remain fire like red
Many place news broken
Worry sit straight book empty After the battle, many new ghosts cry,
The solitary old man worries and grieves.
Ragged clouds are low amid the dusk,
Snow dances quickly in the whirling wind.
The ladle's cast aside, the cup not green,
The stove still looks as if a fiery red.
To many places, communications are broken,
I sit, but cannot read my books for grief.