Moonlit Night
Du Fu
月夜

今夜鄜州月
闺中只独看
遥怜小儿女
未解忆长安
香雾云鬟湿
清辉玉臂寒
何时倚虚幌
双照泪痕干 yuè yè

jīn yè fū zhōu yuè
guī zhōng zhǐ dú kān
yáo lián xiǎo ér nǚ
wèi jiě yì cháng ān
xiāng wù yún huán shī
qīng huī yù bì hán
hé shí yǐ xū huǎng
shuāng zhào lèi hén gān This night Fuzhou moon
Woman's chamber in only alone watch
Far pity little boy girl
Not understand remember Chang'an
Fragrant mist cloud dressed hair wet
Clear brightness jade arm cold
What time lean on empty curtain
Pair shine tears trace dry The moon shines in Fuzhou tonight,
In her chamber, she watches alone.
I pity my distant boy and girl-
They don't know why she thinks of Chang'an.
Her cloud-like hair is sweet with mist,
Her jade arms cold in the clear moonlight.
When shall we lean in the empty window,
Together in brightness, and tears dried up?