Official at Stone Moat Village
Du Fu
石壕吏(陕县有石壕镇)

暮投石壕村
有吏夜捉人
老翁逾墙走
老妇出门看
吏呼一何怒
妇啼一何苦
听妇前致词
三男邺城戍
一男附书至
二男新战死
存者且偷生
死者长已矣
室中更无人
惟有乳下孙
有孙母未去
出入无完裙
老妪力虽衰
请从吏夜归
急应河阳役
犹得备晨炊
夜久语声绝
如闻泣幽咽
天明登前途
独与老翁别 shí háo lì(xiá xiàn yǒu shí háo zhèn)

mù tóu shí háo cūn
yǒu lì yè zhuō rén
lǎo wēng yú qiáng zǒu
lǎo fù chū mén kàn
lì hū yī hé nù
fù tí yī hé kǔ
tīng fù qián zhì cí
sān nán yè chéng shù
yī nán fù shū zhì
èr nán xīn zhàn sǐ
cún zhě qiě tōu shēng
sǐ zhě cháng yǐ yǐ
shì zhōng gèng wú rén
wéi yǒu rǔ xià sūn
yǒu sūn mǔ wèi qù
chū rù wú wán qún
lǎo yù lì suī shuāi
qǐng cóng lì yè guī
jí yīng hé yáng yì
yóu dé bèi chén chuī
yè jiǔ yǔ shēng jué
rú wén qì yōu yè
tiān míng dēng qián tú
dú yǔ lǎo wēng bié Dusk stay at stone moat village
Be official night capture people
Old man over wall escape
Old woman out door look
Official shout with what anger
Woman cry with what grief
Hear woman forward send words
Three sons Ye city defend
One son send letter to
Two sons newly battle dead
Survive one for now sneak life
Dead ones great end finished
House in become no person
Only be breast on grandson
Have grandson mother not go
come and go without whole skirt
Old woman strength though decline
Ask follow officer night return
Urgent should Heyang work
Like produce prepare morning meal
Night long speech sound exhaust
Seem hear sob whimpering
Sky bright up before road
Alone with old man part At dusk, I stopped to rest at Stone Moat village,
An officer came that night to capture men.
The old man escaped by climbing over the wall,
The old wife went to look outside the door.
How angrily the officer now shouted,
How bitterly the wife did weep out loud!
I heard the words the wife was sending forth:
"Three sons of mine were sent to defend Yecheng.
From one of my sons, a letter has arrived,
The other two have recently died in battle.
The one who survived has kept alive for now,
The dead ones though have met their final end.
Inside this house, there are no people left,
There's just a grandson suckling on the breast.
The grandson's mother also cannot go,
She goes about without a skirt intact.
Although I'm an old woman with failing strength,
I ask you to take me with you tonight.
If you should need workers at Heyang,
I can prepare the morning meal for you."
Her voice then died away into the night,
I seemed to hear her sob and whimper still.
At dawn, before I set upon the road,
It's only from the old man that I part.