Jueju (Enjoying Flowers Walking Alone on a Riverbank, No. 5 of 7)
Du Fu
江畔独步寻花

黄师塔前江水东
春光懒困倚微风
桃花一簇开无主
可爱深红爱浅红 jiāng pàn dú bù xún huā

huáng shī tǎ qián jiāng shuǐ dōng
chūn guāng lǎn kùn yǐ wéi fēng
táo huā yī cù kāi wú zhǔ
kě ài shēn hóng ài qiǎn hóng Huang abbot pagoda before river water east
Spring bright lazy sleepy rely on light wind
Peach blossom one clump open without owner
Lovely deep red love light red Before Abbot Huang's pagoda, east of the river water,
Spring is bright and delicate in the gentle breeze.
One clump of peach blossom's opened, no-one to own it,
Is dark or light red more to be loved?