Travelling Again
Du Fu
后游

寺忆曾游处
桥伶再渡时
江山如有待
花柳更无私
野润烟光薄
沙暄日色迟
客愁全为减
舍此复何之 hòu yóu

sì yì céng yóu chù
qiáo líng zài dù shí
jiāng shān rú yǒu dài
huā liǔ gèng wú sī
yě rùn yān guāng báo
shā xuān rì sè chí
kè chóu quán wéi jiǎn
shě cǐ fù hé zhī Temple remember once travel place
Bridge remember again cross time
River mountain like waiting
Flower willow become selfless
Country vivid mist shine thin
Sand soft sun colour late
Traveller sorrow all become decrease
Stay here again what this I remember the temple, this route I've travelled before,
I recall the bridge as I cross it again.
It seems the hills and rivers have been waiting,
The flowers and willows all are selfless now.
The field is sleek and vivid, thin mist shines,
On soft sand, the sunlight's colour shows it's late.
All the traveller's sorrow fades away,
What better place to rest than this?