Viewing the Plain
Du Fu
野望

西山白雪三城戍
南浦清江万里桥
海内风尘诸弟隔
天涯涕泪一身遥
惟将迟暮供多病
未有涓挨答圣朝
跨马出郊时极目
不堪人事日萧条 yě wàng

xī shān bái xuě sān chéng shù
nán pǔ qīng jiāng wàn lǐ qiáo
hǎi nèi fēng chén zhū dì gé
tiān yá tì lèi yī shēn yáo
wéi jiāng chí mù gòng duō bìng
wèi yǒu juān āi dá shèng cháo
kuà mǎ chū jiāo shí jí mù
bù kān rén shì rì xiāo tiáo West mountains white snow three city fort
South bank clear river 10000 li bridge
World wind world all brother part
Sky limit tears tears one body far
Only will past my prime offering much sick
Not have stream dust repay emperor
Astride horse beyond suburbs at times extreme gaze
Not bear human affairs day desolate White snow lies on the western hills by the three walled cities,
To the south, from the clear river's bank, stretches the thousand li bridge.
In this world of war and confusion, I'm cut off from my brothers,
Standing alone at the end of the sky, I weep for distant places.
Past my prime, all I have to offer is this sick body,
I have no trickle or mote of strength with which to repay the emperor.
On my horse, outwith the city, at times I gaze afar,
I cannot bear our condition, which daily grows more desolate.