Hǎo  yì duǒ měi  lì  de  mò lì huā

好    一 朵   美   丽  的 茉 莉  花

Hǎo  yì duǒ měi  lì de  mò lì huā

好  一   朵  美   丽 的  茉   莉  花

Fēn  fāng  měi  lì mǎn  zhī yā
芬    芳       美  丽 满   枝  桠

Yòu  xiāng  yòu  bái  rén  rén  kuā

又      香     又     白   人   人     夸

Ràng  wǒ  lái  bǎ  nǐ  zhāi  xià
让       我  来   把  你   摘   下

Sòng  gěi  qíng  láng  jiā
送       给   情     郎   家

Mò  lì  huā  yā  mò  lì  huā

茉  莉  花    呀  茉   莉   花

Hǎo  yì duǒ měi  lì  de  mò lì  huā

好    一  朵  美   丽  的 茉  莉  花

Hǎo  yì  duǒ  měi  lì  de  mò lì huā

好  一   朵   美     丽 的  茉  莉  花

Fēn  fāng  měi  lì  mǎn  zhī yā
芬    芳      美   丽 满     枝  桠

Yòu  xiāng  yòu  bái  rén  rén  kuā

又     香      又     白   人   人   夸

Ràng  wǒ  lái  bǎ  nǐ  zhāi  xià
让       我  来   把  你   摘   下

Sòng  gěi  qíng  láng  jiā
送       给   情     郎     家

Mò  lì  huā  yā  mò  lì   huā

茉  莉  花     呀  茉  莉    花