Faint heart never won fair lady.
Nuòfū nán dé měirén xīn.
懦夫难得美人心。

Familiarity breeds contempt.
Shúrěn yì shēng qīngmiè zhī xīn.
熟稔易生轻蔑之心。

Fine feathers make fine birds.
Fó yào jīnzhuāng, rén yào yīzhuāng.
佛要金装,人要衣装。

First come, first served.
Xiān dào xiān dé.
先到先得。

First impressions are most lasting.
Dì yī gè yìnxiàng shì lìngrén zuìnán wànghuái de.
第一个印象是令人最难忘怀的。

First thrive and then wive.
Xiān lìyè , hòu chéngjiā.
先立业,后成家。