Give a dog a bad name, and hang him.
Yù jiā zhī zuì, hé huàn wúcí; rényán kě wèi.
欲加之罪,何患无辞;人言可畏。

Give a lie twenty-four hours' start, and you can never overtake it.
Ruò bù jíshí è’zhǐ huǎngyán, jiāng huì yǐ é chuán é, bèi rén xìn yǐwéi zhēn.
若不及时遏止谎言,将会以讹传讹,被人信以为真。

Give a thief enough rope and he'll hang himself.
Duō xíng búyì bì zìbì.
多行不义必自弊。

Give and take.
Yǒu shī bì yǒu shòu.
有施必有受。

Give credit where credit is due.
Guī gōng yú yǒugōng zhě; yào yǒu yǎliàng chéngrèn tārén de yōudiǎn.
归功于有功者;要有雅量承认他人的优点。

Give one an inch, and one will take a mile.
Dé cùn jìn ch.
得寸进尺。

God helps those who help themselves.
Tiānzhù zìzhù zhě.
天助自助者。

God never shuts one door without opening another.
Tiān wú juérén zhī lù.
天无绝人之路。