51.今天(jīntiān)วันนี้,昨天(zuótiān)เมื่อวาน,明天(míngtiān)พรุ่งนี้
52.学习汉语很有意思(xuéxíhànyǔhěnyǒuyìsi)。 ฝึกเรียนภาษาจีนมีความหมายมาก
53.我们很高兴(wǒmenhěngāoxìng)。พวกเราดีใจมาก
54.我们学校很美丽(wǒmenxuéxiàohěnměilì)。โรงเรียนของเราสวยงามมาก
55.他*她*是谁(tā*tā*shìshuí)?เขา(หล่อน)เป็นใคร
    他*她*是我的好朋友(tā*tā*shìwǒdehàopéngyou)。เขา(หล่อน)เป็นเพื่อนสนิทของฉัน/ผม
56.出门走好路(chūménzǒuhǎolù)ออกจากประตูเดินทางดี
    出口说好话(chūkǒushuōhǎohuà)ออกจากปากพูดไพเราะ
    出手做好事(chūshǒuzuòhàoshì)ลงมือทำ ๆ แต่ความดี
57.教室很干净(jiàoshìhěngànjìng)。ห้องเรียนก็สะอาดมาก
58.新年好(xīnniánhǎo)สวัสดีปีใหม่
59.温故知新(wēngùzhīxīn)หมั่นทบทวนศึกษาความหมายเก่า ๆ ก็จะซาบซึ้งความหมายใหม่ได้
60.祝你新年快乐(zhùnǐxīnniánkuàilè)ขออวยพรปีใหม่มีความสุข
61.孝敬父母(xiàojìngfùmǔ)กตัญญูต่อพ่อแม่
62. 国王万岁(guówángwànsuì)พระมหาราชาทรงพระเจริญ(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ)
63. 珍惜时间(zhēnxīshíjiānให้รู้จักทะนุถนอมกาลเวลา)
64. 爱惜生命(àixīshēngmìng)หวงแหนชีวิต
65. 坚持就是胜利(jiānchíjiùshìshènglì)ความอดทนก็คือชัยชนะ
66. 你们在做什么(nǐmenzàizuòshénme)?.พวกเธอกำลังทำอะไร
      我们在学习汉语(wǒmenzàixuéxíhànyǔ)。พวกเรากำลังฝึกเรียนภาษาจีน
67. 你要买什么? (nǐyàomǎishénme)เธอต้องการซื้ออะไร
     我买书和本子(wǒmǎishūhéběnzi)。ฉันซื้อหนังสือและสมุด
68. 我是中国人(wǒshìzhōngguórén)。ฉัน/ผมเป็นคนชาติจีน
69. 今天上什么课(jīntiānshàngshényāokè)?นนี้เรียนวิชาอะไร
     今天上中文课。(jīntiānshàngzhōngwénkè)วันนี้เราเรียนวิชาจีน
70.音乐课(yīnluekè)วิชาดนตรี 、 图画课(túhuàkè)วาดเขียน
     数学课(shùxuékè)เลขคณิต 、体育课(tǐyùkè)พละ
81.我们的学校很大(wǒmendexuéxiàohěndà) โรงเรียนของเรากว้างใหญ่ไพศาล
82.下雨(xiàyǔ)ฝนตก
83.今年((jīnnián)ปีนี้ ,明年(míngnián)ปีหน้า, 去年(qùnián)ปีที่แล้ว
84.去玩儿(qùwán r)ไปเที่ยว
85.我们去中国(wǒmenqùzhōngguó)。พวกเราไปที่ประเทศจีน
86.同学(tóngxué)นักเรียน
87.书(shū)หนังสือ 笔记本(bǐjìběn)สมุด 书包(shūbāo)กระเป๋านักเรียน
88.我有漂亮的衣服(wǒyǒupiàoliangdeyīfu).ฉันมีเสื้อผ้าที่สวยงาม
89.爱护花草树木(àihùhuācǎoshùmù)ควรอนุรักษ์ดอกไม้และต้นไม้
90.有志者事竟成(yǒuzhìzhěshìjìngchéng)ความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น
91.尊老爱幼(zūnlǎo'àiyòu)。 เคารพนับถือผู้ใหญ่รักเอ็นดูต่อเด็ก
92.信心(xìnxīn)+决心(juéxīn)+行动(xíngdòng)=天才(tiāncái)มั่นใจ + ตัดสินใจ + การกระทำ = พรสวรรค์
93.行动是成功的开始(xíngdòngshìchénggōngdekāishǐ)การกระทำคือเริ่มต้นของความสำเร็จ
94.超越梦想(chāoyuèmèngxiǎng)เหนือความใฝ่
95.千里之行(qiānlǐzhīxíng),始于足下(shǐyúzúxià)。การเดินทางเป็นพันลี้เริ่มต้นที่ก้าวขา
96. 一日之计在于晨(yīrìzhījìzàiyúchén)。แผนการใน 1 วันอยู่ที่ช่วงเช้า
97.海阔凭鱼跃(hǎikuòpíngyúyuè),ฟ้าที่สูงแล้วแต่นกจะบิน
     天高任鸟飞(tiāngāorénniǎofēi)ทะเลที่กว้างใหญ่แล้วแต่ปลาจะว่ายวน。
98. 只要功夫深(zhǐyàogōngfūshēn),ขอเพียงมีฝีมือที่ล้ำเลิศ
      铁棒磨成针(tiěbàngmóchéngzhēn)。ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
99. 学海无涯(xuéhǎiwúyá),学无止境(xuéwúzhǐjìng)วิชาความรู้ไร้ขอบเขตเรียนไม่รู้จักจบ
100.完了(wánle)เรียบร้อยแล้ว