Fù dé gǔyuán cǎo sònɡbié
赋得古原草送别
Bái Jūyì (Tánɡ)

白居易(唐)

Lílí yuán shàng cǎo, yí suì yì kū-róng.
离离原上草,一岁一枯荣。
Yě huǒ shāo bú jìn, chūnfēng chuī yòu shēng.
野火烧不尽,春风吹又生。
Yuǎnfāng qīn gǔdào, qíngcuì jiē huāngchéng.
远芳侵古道,晴翠接荒城。
Yòu sòng wángsūn qù, qīqī mǎn biéqíng.
又送王孙去,萋萋满别情。

Evaluation

这首诗是诗人白居易参加科举考试时的习作。在科举考试中按照规定的题目作的诗,都要在题目前面加“赋得”二字。
This poem was composed by Bai Juyi when he attended the imperial examination. For these examinations, examinees were required to compose a poem on a given topic. Prior to the topic, they had to add the two charcters "赋得", meaning "on" or "in memorial of".

古原上那繁密茂盛的野草啊,一年年地枯萎,又一年年地繁盛。燎原的野火也不能把它们烧尽,每当春风吹来的时候,又会遍地滋生。那芳草如此青翠,远远地蔓延到古道,晴空下连接着荒城。如今又要送朋友去远游,一片片茂密的芳草,也满怀惜别的深情。
O, the lush, dense wild grasses of those ancient grasslands, wilting year by year, and flourishing once again. Wild fires cannot destroy them, for once the spring wind blows they will grow anew throughout. The verdant grasses stretch far to the ancient passes. Under the clear sky, they run between abandoned cities. Today, I once again see off a friend on a distant journey. Every blade of the perfumed grass is pregnant with the sorrow of parting.

这首诗写古原春草强劲旺盛的生命力;而弥漫古原的萋萋芳草,也增添了与朋友离别的愁思。
This poem describes the vivacity and energy of the ancient grasslands in the flourish of spring. The poet also wants to use the scene of lush grasses to express his sorrow when parting with a dear friend.

Explanation
茂盛(màoshèng):adj. lush
枯萎(kūwěi):adj. wither
蔓延(mànyán):v. spread
旺盛(wàngshèng):adj. vigorous
弥漫(mímàn):v. diffuse

原文链接