Huánɡhèlóu sònɡ Mènɡhàorán zhī ɡuǎnɡlínɡ
黄鹤楼送孟浩然之广陵

Lǐ Bái (Tánɡ)
李白(唐)

Gùrén xī cí Huánghè Lóu,
故人西辞黄鹤楼,

yānhuā Sānyuè xià Yángzhōu.
烟花三月下扬州。

Gū fān yuǎn yǐng bì kōng jìn,
孤帆远影碧空尽,

wéi jiàn Cháng Jiāng tiānjì liú.
唯见长江天际流。
Evaluation

“黄鹤楼”原址在湖北武昌西边的黄鹤矶上,下面就是长江。“孟浩然”是唐代著名诗人,与这首诗的作者李白友谊深厚。广陵就是现在的扬州,“之”是“去”的意思。“故人”指孟浩然。
The Yellow Crane Tower stood on the Yellow Crane cliff at the west side of Wuchang in Hubei province, overlooking the Yangtze River. Meng Haoran was a famous poet of the Tang dynasty and a close friend of the author of the poem, Li Bai. Guangling is known as Yangzhou today, and "之(zhī) here means "on the way to". "故人(gùrén)" refers to Meng Haoran.

在百花盛开的暮春三月,老友要去扬州,在黄鹤楼与我话别。他那孤零零的帆影渐行渐远,直至消失在碧蓝的天空中。眼前只剩茫茫的长江水,奔流天边。
In late spring (third month by lunar calendar) with all flowers in full bloom, I bid my old friend farewell at Yellow Crane Tower for his journey to Yangzhou. The lonely shadow of his sail drifts ever further away until it vanishes into the deep blue sky. All that remains is the boundless Yangtze River, flowing on towards heaven. 

这是一首送别诗,但我们从诗里却体会不到其他的送别诗中常见的离愁别绪,因为在诗人看来,友人的这次旅行应是愉快的:暮春三月,正是春意最浓的时候,而扬州,当时是东南地区最繁华的都会,从黄鹤楼到扬州,一路上都繁花似锦。所以,诗人以向往的、抒情的笔调写下了这首诗。
This is a poem of farewell, but its tone is not melancholy as is typical of farewell poems. To the poet, this journey of his friend's is a happy one: the third month of the lunar calendar is when spring is at its deepest, Yangzhou was then the most prosperous metropolis of the southeast region, and flowers would be in full bloom all the way from Yellow Crane Tower to Yangzhou. So the poet paints with lyrical strokes a poem of hope and anticipation.

Explanation

深厚:(shēnhòu) adj. deep
盛开:(shèngkāi) v. be in full bloom
暮春:(mùchūn) n. late spring
茫茫:(mángmáng) adj. vast
奔流:(bēnliú) v. flow at great speed
离愁别绪:(líchóu biéxù) n. grief of parting
繁花似锦:(fánhuāsìjǐn) flowers blooming like a piece of brocade
 

原文链接