Guò ɡù rénzhuānɡ
过故人庄

Mènɡ hàorán ( tánɡ )

孟浩然(唐)

Gùrén jù jī shǔ, yāo wǒ zhì tiánjiā.
故人具鸡黍,邀我至田家。

Lǜshù cūn biān hé, qīngshān guō wài xiá.
绿树村边合,青山郭外斜。

Kāi xuān miàn chǎngpǔ, bǎ jiǔ huà sāngmá.
开轩面场圃,把酒话桑麻。

Dàidào Chóngyángrì, hái lái jiù júhuā.
待到重阳日,还来就菊花。


Evaluation

“过”意思是“探望;拜访”,“故人”是指老朋友。“黍”就是黄米饭,“郭”指的是城墙,而“轩”是窗户的意思。
"过(guò)" means "visit"; "故人(gùrén)" is referring to old friends. "黍(shǔ)" is brown rice; "郭(guō)" represents the city wall, and "轩(xuān)" means the window.
老友备好了丰盛的饭菜,邀我去他乡下的家中拜访。那里的村庄被绿树环绕,城墙外的青山横亘绵长。打开窗户正对着打谷场和菜园,喝着酒,聊着农务家常。等到九月九日重阳节那天,定要再来这里玩赏菊花。
An old friend prepared a feast, and invited me to go visit his home in the village. The village there was surrounded by green trees and outside the city wall the undulating green hills were unbroken. Through the open window, we could see the mill and vegetable garden. While drinking wine, we talked about farming things. Wait until September 9, when the Double Ninth Festival was arriving, I would surely come here again and enjoy the chrysanthemums.

这首诗写了田园农家生活的宁静、恬淡和舒畅,表现了诗人对这种生活的喜爱和留恋。
This poem writes the tranquility and happiness of the farmer's life, expressing the poet's love for and sentimental attachment to this kind of life.

Explanaion

环抱:(huánbào)v. encircle
打谷场:(dǎgǔchǎng) n. threshing-floorr
菜园:(càiyuán) n. vegetable farm
家常:(jiācháng) n. homemade
菊花:(júhuā) n. chrysanthemum
恬淡:(tiándàn) adj. indifferent
 

原文链接