Fúróng Lóu Sòng Xīn Jiàn
芙蓉楼送辛渐
Wáng Chānglíng(Táng)
王昌龄(唐)

Hán yǔ lián jiāng yè rù wú,
寒雨连江夜入吴,
píngmíng sòng kè Chǔ shān gū.
平明送客楚山孤。
Luòyáng qīn-yǒu rú xiāngwèn,
洛阳亲友如相问,
yí piàn bīngxīn zài yùhú.
一片冰心在玉壶。

Explanation

俯瞰: (fǔkàn) v. look down at
践行: (jiànxíng) v. practice
绵绵: (miánmián) adj. soft
山峦: (shānluán) n.mountain
玉壶: (yùhú) n.jade pot
晶莹: (jīngyíng) adj.crystal
透彻: (tòuchè) adj. transparent, thorough

Evaluation

这首诗是诗人在芙蓉楼为他的朋友辛渐饯行时写的。“芙蓉楼”原址在今江苏镇江市西北,在楼上可以俯瞰长江,遥望江北。“平明”指清晨。
The poem was written when the poet was at a farewell dinner with his friend Xin Jian at the Hibiscus Inn. The Hibiscus Inn was located in the northwest of the current Zhenjiang City in Jiangxi Province, from which one could overlook the Yangtze River and catch the sight of the north bank in the distance. “平明(píngmíng)” refers to the early morning.

江上飘着寒冷的秋雨,在这样的夜晚你来到了吴地。清晨为你送行时遥望江北,楚地的山峦显得格外孤寂。等你回到洛阳,若有亲朋好友问起我的情况,请转告他们,我的心就像玉壶中的冰晶一样晶莹透彻、纯洁无暇。
You came to the land of Wu on such a cold night when the autumn rain kept falling down from the sky. Early in the morning when we were parting from each other, I looked at the north of the river in the distance where mountains there in Chu seemed especially lonely. When you would return to Luoyang, please told my friends and relatives that my heart was still as transparent and pure as the crystal ice in the jade kettle when they ever asked.

诗人通过这首诗向朋友表明自己的心迹:他没有受官场污染,仍保持着高尚纯洁的品格。
The poet expressed to his friend through the poem that though he was in the official circle he still maintained his lofty character and integrity and was not tainted by the filthy environment.


原文链接