Féng Xuě Sù Fúróng Shān Zhǔrén
逢雪宿芙蓉山主人
Liú Chángqīng (Táng)
刘长卿(唐)

Rì mù cāngshān yuǎn,
日暮苍山远,
Tiān hán báiwū pín。
天寒白屋贫。
Cháimén wén quǎn fèi,
柴门闻犬吠,
fēngxuě yè guī rén。
风雪夜归人。

Evaluation

太阳落山,青色的山岭也渐渐地遥远。
With the sun gone down, the green mountains seem to gradually move afar.

天寒地冻,覆雪的小屋显得更加贫穷。
In the freezing weather, the snow-covered cottage appears even shabbier.

柴门刚到,就听到了声声急促的狗叫,
On getting to the house, I can hear the hasty barks of the dog.

风雪之夜,投宿的我竟有回家的感觉。
At the night of wind and snow, I who lodge here temporarily can have an unexpected feeling like at home.

这首诗描写的是在一个风雪交加的寒冷的夜晚,赶路的人在荒凉、萧条的山中投宿于一个贫苦人家的情景。这情景令人感觉到:在这么恶劣的环境中,即使是在一家贫苦的人家借宿,也会有象回家一样的感受觉。
The poem depicts the scene that a traveler in a desolate and dull mountain has to lodge in a poor cottage on a freezing night. He tried to convey the idea that in such bad conditions, a feeling at home can also be found by staying overnight in even a poor family.

Explanation

贫穷(pínqióng)adj.pour
寒冷(hánlěng)adj.cold
投宿(tóusù)v seek temporary lodging
风雪交加(fēngxuějiāojiā)adj.wind into snow
急促(jícù)adj.hurry
赶路(gǎnlù)v. hurry [push] on with one's journey

原文链接