Huánghè Lóu
黄鹤楼
Cuī Hào (Táng)
崔颢(唐)

Xī rén yǐ chéng huánghè qù,
昔人已乘黄鹤去,
cǐ dì kōngyú Huánghè Lóu.
此地空余黄鹤楼。
Huánghè yí qù bú fù fǎn,
黄鹤一去不复返,
báiyún qiān zǎi kōng yōuyōu.
白云千载空悠悠。
Qíngchuān lìlìHànyáng shù,
晴川历历汉阳树,
Fāngcǎo qīqī Yīngwǔ Zhōu.
芳草萋萋鹦鹉洲。
Rì mù xiāng guān hé chù shì?
日暮乡关何处是?
Yānbō jiāng shàng shǐ rén chóu.
烟波江上使人愁。

Evaluation

“黄鹤楼”因在湖北武昌的黄鹤山上而得名。传说曾有仙人从这儿乘黄鹤飞走。“历历”形容清清楚楚的样子。“萋萋”形容草木茂盛的样子。“乡关”是“家乡”的意思。
"黄鹤楼(Huánghè Lóu)" gets its name because it is located on the Huanghe Mountain in Wuchang, Hubei Province. Legend has it that there was an immortal once flying away on a yellow crane from here. "历历(lìlì)" means something looks very clear. "萋萋(qīqī)" indicates the profusion of plants. "乡关(xiāng guān)" has the same meaning with "家乡(jiāxiāng)", hometown.

从前的仙人已经骑着黄鹤飞走了,这里空留下一座黄鹤楼。黄鹤一去再也不会回来了,只有悠悠白云千年依旧。在晴朗的天空下,汉阳江岸上的绿树可以看得清清楚楚;大江之中长着茂盛芳草的是鹦鹉洲。天色已近黄昏,思念起我的家乡,它应该在哪个方向呢?那烟雾笼罩的江面使人心中不禁生起无限的悲愁。
Once an immortal flew away by a yellow crane here. Today, the Yellow Crane Tower is only a name. The yellow crane would never come back, leaving the white clouds drifting idly by for thousands of years. In a clear day, you can see the trees on the side of Hanyang River. The grass on Parrot Shoal had grown abundant. At dusk, I missed my hometown very much and wondered which direction it is in. The misty waves on the river make me groan.

这首诗写诗人在黄昏时分登上黄鹤楼,看着眼前美好的景色,不禁油然生出了对家乡无尽的思念之情。
The poem describes what the poet saw when he ascended the Yellow Crane Tower at dusk and expresses his yearning for his hometown in front of the beautiful scenery.

Explanation

仙人(xiānrén)n. immortal
茂盛(màoshèng)adj. flourishing
黄昏(huánghūn)n. dusk
思念(sīniàn)v. miss
 笼罩(lǒngzhào)v. envelop;shroud
悲愁(bēichóu)n. grief
 (dēng)v. climb;ascend
油然(yóurán)adv. involuntarily

原文链接