tí Lǐ Níng yōujū
题李凝幽居
Jiǎ Dǎo(Táng)
贾岛(唐)

Xián jū shǎo lín bìng,
闲居少邻并,
cǎo jìng rù huāng yuán.
草径入荒园。
Niǎo sù chí biān shù,
鸟宿池边树,
sēng qiāo yuè xià mén.
僧敲月下门。
Guò qiáo fēn yě sè,
过桥分野色,
yí shí dòng yún gēn.
移石动云根。
Zàn qù hái lái cǐ,
暂去还来此,
yōu qī bú fù yán.
幽期不负言。

Evaluation

(朋友家)闲适的住所周围没有什么其他邻居相伴居住,一条杂草遮掩的小路通向荒芜的小园。鸟儿栖息在池塘边的树上,月光下一位僧人轻轻敲响了大门。回来的路上,过了桥,依稀可以分辨出田野中的景色,云脚在飘移,仿佛山上的石头在移动。我只是暂时离去,不久还要来这里,不会负了我们共同隐居的约定。
The house of my friend is located somewhere sequestered with no neighbors around. A road full of weeds leads to his yard. Birds perch on trees surrounding the pond. A monk lightly knocks at his door under the moonlight. On my way back, I can vaguely distinguish the scenes in the wild field after crossing a bridge. Low clouds are moving slowing in the distance as if rocks on the mountains are moving too. This is just a temporary departure. I will come back soon and fulfill our promise of living in seclusion together.

本诗的作者贾岛曾经是一位僧人,李凝是他的朋友,过着隐居的生活。全诗写了诗人走访友人李凝却没见到他,回去的路上所见所感,描写了李凝隐居之处的幽静环境和隐居人悠闲的情趣,表达了诗人对隐逸生活的向往。
The poet Jia Dao was once a monk. Li Ning was his friend and a hermit. The whole poem described what the poet saw and thought on his way back after visiting his friend but failed to meet him. The poem depicted the quiet and secluded surrounding of Li’s dwelling place and his peaceful temperament, expressing the poet’s longing for such a hermit life.

Explanation

闲适(xiánshì)adj. leisurely
遮掩(zhēyǎn)v.cover
荒芜(huāngwú)adj. deserted
栖息(qīxī)v. perch
僧人(sēngrén)n. Buddhist monk
依稀(yīxī)adv. vaguely
分辨(fēnbiàn)v. distinguish
隐居(yǐn jū)v. live in seclusion
隐逸(yǐnyì)v. withdraw from society and live in solitude

原文链接