Qǐnɡ rànɡ wǒ dāndú dāi yíhuìer.

请让我单独呆一会儿。

Please leave me alone.

Notes:

(qǐnɡ): please

(rànɡ): let

(wǒ): I

单独(dāndú): alone

(dāi): to stay

一会儿(yíhuìer): a while

Example:

A:请让我单独呆一会儿。

     Qǐnɡ rànɡ wǒ dāndú dāi yíhuìer.

     Please leave me alone.

B:随便

     Suíbiàn nǐ.

     As you wish.

Level: