Qián búshì cónɡ tiānshànɡ diàoxiàlái de.

钱不是从天上掉下来的。

Money doesn't grow on trees.

Notes:

(qián): money

不是(bùshì): be not

(cónɡ): from

天上(tiānshànɡ): in the sky

掉下来(diàoxiàlái): fall down

(de): particle word

Example:

A:钱不是从天上掉下来的。

     Qián búshì cónɡ tiānshànɡ diàoxiàlái de.

     Money doesn't grow on trees.

B:没错。

     Méicuò.

     You're right.

Level: