Wǒ yīnɡɡāi chūfā le.

我应该出发了。

I should be on my way now.

Notes:

(wǒ): I

应该(yīnɡɡāi): should

出发(chūfā): to set out

(le): particle word

Example:

A:我应该出发了

     Wǒ yīnɡɡāi chūfā le.

     I should be on my way now.

B:好,再见。

     Hǎo,zàijiàn.

     OK, see you.

Level: