Zhè shì shēnɡhuó, búshì diànyǐnɡ.

这是生活,不是电影。

It's life, not a movie.

Notes:

(zhè): this

(shì): is

生活(shēnɡhuó): life

不是(búshì): be not

电影(diànyǐnɡ): film, movie

Example:

A:这是生活,不是电影。

     Zhè shì shēnɡhuó, búshì diànyǐnɡ.

     It's life, not a movie.

B:没错。

     Méicuò.

     You're right.

Level: