Méiyǒu rén zhídé nǐ liúlèi.

没有人值得你流泪。

Nobody is worth your tears. 

Notes:

没有人(méiyǒu rén): nobody

值得(zhídé ): to worth

(): you

流泪(liúlèi): to drop tears

Example:

A:没有人值得你流泪。

     Méiyǒu rén zhídé nǐ liúlèi.

     Nobody is worth your tears. 

B:呜呜呜.....

     Wū.....

     (sound of crying)

Level: