Nǐ zài lànɡfèi shēnɡmìnɡ.

你在浪费生命。

You're wasting your life. 

Notes:

(nǐ): you

(zài): in process of 

浪费(lànɡfèi): to waste

生命(shēnɡmìnɡ): life

Example:

A:你在浪费生命。

     Nǐ zài lànɡfèi shēnɡmìnɡ.

     You're wasting your life. 

B:别管我。

     Bié ɡuǎn wǒ.

     Leave me alone.

Level: