Nǐ méiyǒu xuǎnzé.

你没有选择。

You have no choice. 

Notes:

(nǐ): you

没有(méiyǒu): have no

选择(xuǎnzé): choice

Example:

A:我有别的选择吗?

     Wǒ yǒu biéde xuǎnzé mɑ?

     Have I got other choice?

B:你没有选择。

     Nǐ méiyǒu xuǎnzé.

     You have no choice.

Level: