Yǒushíhòu,wǒ zuò wǒ xiǎnɡzuò de shì.

有时候,我做我想做的事。

Sometimes I do what I want to do.

Notes:

有时候(yǒushíhòu): sometimes

(wǒ): I

(zuò): to do

想做(xiǎnɡzuò): want to do

(de): particle word

(shì):thing

Example:

A:有时候,我做我想做的事。

     Yǒushíhòu,wǒ zuò wǒ xiǎnɡzuò de shì.

     Sometimes I do what I want to do.

B:我也是。

     Wǒ yě shì.

     Me too.

Level: