Biérén zěnme xiǎnɡ bìnɡbù zhònɡyào.

别人怎么想并不重要。

What others think is not important . 

Notes:

别人(biérén): other people

怎么想(zěnme xiǎnɡ): how to think

(bìnɡ): to emphasize

(bù): not

重要(zhònɡyào): important

Example:

A:别人怎么想并不重要。

     Biérén zěnme xiǎnɡ bìnɡ bù zhònɡyào.

     What others think is not important . 

B:是的。

     Shìde.

     Yes.

Level: