Rénshēnɡ zuì měihǎo de dōnɡxi shì miǎnfèi de.

人生最美好的东西是免费的。

The best things in life are free. 

Notes:

人生(rénshēnɡ): life

(zuì): the most

美好(měihǎo): beautiful

(de): particle word

东西(dōnɡxi): stuff

(shì): is

免费(miǎnfèi): free

Example:

A:人生最美好的东西是免费的。

     Rénshēnɡ zuì měihǎo de dōnɡxi shì miǎnfèi de.

     The best things in life are free. 

B:比如说爱情。

     Bǐrú shuō àiqínɡ.

     For instance, love.

Level: