Zhèɡe chénɡshì de rénkǒu jiējìn yìbǎiwàn.

这个城市的人口接近一百万。

The population of the city is close to a million.

Notes:

这个(zhèɡe): this

城市(chénɡshì): city

(de): particle word

人口(rénkǒu): population

接近(jiējìn): be close to

一百万(yìbǎiwàn): one millian

Example:

A:这个城市的人口接近一百万。

     Zhèɡe chénɡshì de rénkǒu jiējìn yìbǎiwàn.

     The population of the city is close to a million.

B:好多。

     Hǎo duō.

     So many.

Level: