Yǎn jiàn wèi shí.

眼见为实。

Seeing is believing.

Notes:

(yǎn):eye

(jiàn):to see

(wéi): is

(shí): truth

Example:

A:他说他有女朋友了。

     Tā shuō tā yǒu nǚpénɡyǒu le.

     He said he got a girlfriend.

B:眼见为实。

     Yǎn jiàn wèi shí.

     Seeing is believing.

Level: