Zuìjìn tā měitiān jiābān liǎnɡ xiǎoshí. 

最近他每天加班两小时。

Recently he works an extra two hours a day.

Notes:

最近(zuìjìn): recently

(): he

每天(měitiān): everyday

加班(jiābān): to work overtime

两小时(liǎnɡ xiǎoshí): two hours

Example:

A:Michael最近忙吗?

     Michael zuìjìn mánɡ mɑ?

     Is Michael busy recently?

B:最近他每天加班两小时。

     Zuìjìn tā měitiān jiābān liǎnɡ xiǎoshí. 

     Recently he works an extra two hours a day.

Level: