Wǒ zài wèi mǎi xīnchē zǎnqián. 

我在为买新车攒钱。

I'm saving up for a new car.

Notes:

(wǒ): I

(zài): in process of

(wèi): for

(mǎi): to buy

新车(xīnchē): new car

(zǎn): to save

(qián): money

Example:

A:我在为买新车攒钱。

     Wǒ zài wèi mǎi xīnchē zǎnqián. 

     I'm saving up for a new car.

B:攒了多少?

     Zǎn le duōshǎo?

     How much have you saved?

Level: