Tā búhuì  shuō yíɡe zì.

他不会说一个字。

He would not say a word.

Notes:

(tā): he

不会(búhuì): can't

(shuō): to speak

一个(yíɡe): one

(zì): word

Example:

A:他不会说一个字。

     Tā búhuì  shuō yíɡe zì.

     He would not say a word.

B:他很坚强。

     Tā hěn jiānqiánɡ.

     He's a tough guy.

Level: