Zhèjiàn yīfu búshìhé tā.

这件衣服不适合她。

The dress doesn't fit her.

Notes:

(zhè): this 

(jiàn): meaure word

衣服(yīfu): cloth

(bù): no

适合(shìhé): suit

(tā): her

Example:

A:这件衣服不适合她。

     Zhèjiàn yīfu búshìhé tā.

     The dress doesn't fit her.

B:我也觉得。

     Wǒ yě juéde.

     I think so, too.

Level: