Tāmen méiyǒu ɡěi wǒmén huíxìn.

他们没有给我们回信。

They didn't reply to our letter.

Notes:

他们(tāmen): they

没有(méiyǒu): didn't

(ɡěi): to

我们(wǒmen): we, us

回信(huíxìn): reply the letter

Example:

A:他们没有给我们回信。

     Tāmen méiyǒu ɡěi wǒmén huíxìn.

     They didn't reply to our letter.

B:再等等吧。

     Zài děnɡděnɡ ba.

     Let's wait.

Level: