Zhèshì shìjiè shànɡ zuìdà de dànɡāo.

这是世界上最大的蛋糕。

This is the largest cake in the world.

Notes:

(zhè): this

(shì): be(am, is, are)

世界(shìjiè): world

(shànɡ): on

(zuì): the most

(dà): big

(de): particle word

蛋糕(dànɡāo): cake

Example:

A:这个蛋糕真大!

    Zhèɡe dànɡāo zhēn dà.

     This cake is really big.

B:这是世界上最大的蛋糕。

     Zhèshì shìjiè shànɡ zuìdà de dànɡāo.

     This is the largest cake in the world.

Level: