Zhè rànɡ rèn yìnxiànɡ shēnkè.

这让人印象深刻。

It's impressive. 

Notes:

(zhè): this

(rànɡ): let, make

(rén): people

印象(yìnxiànɡ): impression

深刻(shēnkè): deep

Example:

A:这个产品怎么样?

    zhèɡe chǎnpǐn zěnmeyànɡ?

     How is this product?

B:这让人印象深刻。

     Zhè rànɡ rèn yìnxiànɡ shēnkè.

     It's impressive. 

Level: