Zuò ɡe hǎomènɡ.

做个好梦。

Have a good dream.

Notes:

(zuò): to make, to do

(ɡe): measure word

(hǎo): good

(mènɡ): dream

Example:

A:做个好梦。

     Zuò ɡe hǎomènɡ.

     Have a good dream.

B:晚安。

     Wǎn ān.

     Good night.

Level: