àiqínɡ shì yìchǎnɡ yóuxì.

Love is a game.

爱情是一场游戏。

Notes:

爱情(àiqínɡ): love

(shì): is

(yī): one

(chǎnɡ): measure word

游戏(yóuxì): game

Example:

A:爱情是一场游戏。

     àiqínɡ shì yìchǎnɡ yóuxì.

     Love is a game. 

B:每个人都可能是赢家。

     Měiɡerén dōu kěnénɡ shì yínɡjiā.

     Every one could be a winner.

Level: