Wǒ cónɡ bù hàipà sǐwánɡ.

I never fear dearth.

我从不害怕死亡。

Notes:

(wǒ): I

从不(cónɡbù): never

害怕(hàipà): fear, scare

死亡(sǐwánɡ): to die, death

Example:

A:我从不害怕死亡。

     Wǒ cónɡ bù hàipà sǐwánɡ.

     I never fear dearth. 

B:我害怕。

     Wǒ hàipà.

     I fear.

Level: