Búyào suí dàliú.

Don't follow the crowd.

不要随大流。

Notes:

不要(búyào): don't

(suí): to follow

大流(dàliú): main stream

Example:

A:我们明年去巴厘岛度假吧?

     Wǒmén mínɡnián qù bālí dǎo dùjià bɑ?

     Shall we spend our holiday in Bali?

B:不要随大流。

     Búyào suí dàliú.

     Don't follow the crowd. 

Level: