Tā búhuì rànɡ nǐ shīwànɡ de.

他不会让你失望的。

He'll never let you down.

Notes:

(tā): he

不会(búhuì): will not

(rànɡ): let

(nǐ): you

失望(shīwànɡ): disappointed

(de): particle word

Example:

A:他不会让你失望的。

     Tā búhuì rànɡ nǐ shīwànɡ de.

     He'll never let you down.

B:希望如此。

     Xīwànɡ rúcǐ.

     I hope so.

Level: