Tā búzài shǔyú wǒmén. tā shǔyú zhèɡe shídài.

他不再属于我们。他属于这个时代。

He no longer belongs to us. He belongs to the ages.

Notes:

(tā): he

不再(búzài): no longer

属于(shǔyú): belong to

我们(wǒmén): we, us

这个(zhèɡe): this

时代(shídài): ages

Example:

A:他不再属于我们。他属于这个时代。

     Tā búzài shǔyú wǒmén. Tā shǔyú zhèɡe shídài.

B:我同意。

     Wǒ tónɡyì.

     I agree.

Level: