Zhè tīnɡqǐlái hěn kěyí.

这听起来很可疑。

It sounds suspicious to me.

Notes:

(zhè): this

听起来(tīnɡqǐlái): sound like

(hěn): very

可疑(kěyí): suspicious

Example:

A:他说他昨天没有去酒吧。

     Tā shuō tā zuótiān méiyǒu qù jiǔbā.

     He said he didn't go to the bar yesterday.

B:这听起来很可疑。

     Zhè tīnɡqǐlái hěn kěyí.

     It sounds suspicious to me.

Level: