Zhèɡe xiāoxi duì tāde jìhuà méiyǒu yǐnɡxiǎnɡ.

这个消息对他的计划没有影响。

The news made little difference to his plans.

Notes:

这个(zhèɡe): this

消息(xiāoxi): news

(duì): to

(tā): him

没有(méiyǒu): have no

影响(yǐnɡxiǎnɡ): influence

Example:

A:听说计划变了。

     Tīnɡshuō jìhuà biàn le.

     It's said the plan has changed.

B:这个消息对他的计划没有影响。

     Zhèɡe xiāoxi duì tāde jìhuà méiyǒu yǐnɡxiǎnɡ.

     The news made little difference to his plans.

Level: