Here you will find some common Mandarin Chinese vocabulary related to contracts and legal language.

Chinese

Pinyin

English

契约

qìyuē

Agreement

附录

fùlù

Appendix

仲裁

zhòngcái

Arbitration

条文

tiáo wén

Article

条目

tiáomù

Clause

条件

tiáojiàn

Condition

合约书

héyuē shū

Contract

契约书

qìyuē shū

Contract (alternate translation)

不可抗力

bùkě kàng lì

Force Majeure

履行

lǚxíng

Fulfill

于此

yúcǐ

Herein

在此之前

zài cǐ zhīqián

Heretofore

代表

dàibiǎo

In behalf of

无效

wúxiào

Null and void

一方面

yìfāngmiàn

On the one hand

一方

yì fāng

Party

规定

guīdìng

Stipulate (specify)

保证

bǎozhèng

Warrant