Here you will find some common Mandarin Chinese vocabulary related to importing and exporting goods.

Chinese

Pinyin

English

提货单

tí huò dān

Bill Of Lading

空运费

kōngyùn fèi

Air Freight

货运

huòyùn

Cargo

原产地证明书

yuánchǎndì zhèngmíng shū

Certificate Of Origin

保险费运费在内价

bǎoxiǎnfèi yùnfèi zàinèi jià

CIF (Cost, Insurance & Freight)

货柜

huòguì

Container

海关

hǎiguān

Customs

申报

shēnbào

Declare

船边交货价

chuán biān jiāohuò jià

F.A.S. (Free Alongside Ship)

货物

huòwù

Freight

保险

bǎoxiǎn

Insurance

不可撤销

bù kě chèxiāo

Irrevocable

信用状

xìnyòng zhuàng

Letter Of Credit

商品

shāngpǐn

Merchandise

产品

chǎnpǐn

Merchandise (alternate translation)

货物

huòwù

Merchandise (alternate translation)

包装清单

bāozhuāng qīngdān

Packing List

形式发票

xíngshì fāpiào

Pro Forma Invoice

码头

mǎtóu

Quay

船运

chuányùn

Ship (verb)

运货代理商

yùnhuò dàilǐshāng

Shipping Agent

提单

tí dān

Waybill